Processos col·laboratius i participatius que tenen la intenció de millorar el nostre barri, poble o ciutat. Farem ús d'eines emancipadores, empoderadores i creatives que aprofiten les xarxes, la informació i la resta de recursos del soci-ecosistema existent.

Procesos colaborativos y participativos que tienen la intención de mejorar nuestro barrio, pueblo o ciudad. Utilizaremos herramientas emancipadoras, empoderadoras y creativas que aprovechan las redes, la información y demás recursos del socio-ecosistema existente.