VA CABANYAL!

Procés de Redacció Col.laborativa de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri de Cabanyal-Canyamelar-Cap de França


Emplaçament: València. Barri de Cabanyal-Canyamelar-Cap de França

Data:  2015-2016

Equip:  Carmel Gradolí (Arquitecte-coordinació) Pau Caparrós i Lluís Catalá (sociòlegs),  Eva Raga, Isabel González i Fran Azorín (técnics en participació), Inma Giner (psicóloga), Bruno Sauer (urbanista), Maite Ferrando (psicóloga), Barbara Branchini (politóloga) i Sandra Vilaplana (Ingeniera agrònoma)

Va Cabanyal és el procés a través del qual es va elaborar de forma col·laborativa amb els actors del barri l'Estratègia DUSI (de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat) del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. Amb el finançament europeu d'aquesta estratègia es pretén abordar l'inici de la recuperació i posada en valor, des d'un punt de vista social, cultural, ambiental i econòmic, de la identitat i la diversitat del barri, com a element integrador de les actuacions i d'apoderament de la ciutadania.

 

1. EL BARRI DEL CABANYAL-CANYAMELAR-CAP DE FRANÇA: El barri del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França és avui un dels conjunts urbans més destacables de la ciutat de València. Històricament, ha sigut un barri marítim amb un fort caràcter identitari, amb tradicions pròpies i caracteritzat per la seua vitalitat cívica, per la varietat de la seua població i pel seu valor patrimonial, arquitectònic i urbanístic. Aquest barri ha sigut objecte d'una agressió urbanística continuada durant els últims disset anys per l'intent d'ampliació d'una avinguda que partia el barri en dos, la qual cosa ha deteriorat notablement la seua imatge, tant a nivell intern com de ciutat, generant una forta destrucció física i social.

 

2. EXPOSICIÓ METODOLÒGICA: La metodologia s'estructura entorn de diversos grups de treball com són el Grup Tècnic de Coordinació i Gestió del procés, el Grup Motor, el grup de treball de Comunicació i difusió i la comissió Grup Tècnic-Administració, i diversos espais i canals de participació com van ser l'oficina de participació en el propi barri, la web (vacabanyal.org), twitter (@VaCabanyal), el correu electrònic (vacabanyal@gmail.com) i un qüestionari exploratori que es va repartir pels comerços i que també els membres del grup motor van aplicar a veïns i coneguts. A més, es van organitzar tres grans tallers de convocatòria general coincidint amb cadascuna de les tres fases del procés.

D'altra banda, també es va obrir un espai específic de participació per als més joves, “Va Cabanyal! Infantil”, que va desenvolupar activitats en quatre dels col·legis de l'àrea en les quals es va arreplegar la visió i els anhels dels més xicotets entorn del barri.

Aquests grups de treball i espais de participació conflueixen en un procés desenvolupat en tres fases (1. Anàlisi i co-diagnòsitc del barri, 2. Elaboració de Propostes, 3. Definició de Línies d'Actuació, Operacions i Priorització).

FASE 1. ANÀLISI I CO-DIAGNÒSTIC: Durant aquesta fase es duu a terme el treball tècnic de recopilació documental i de redacció de les anàlisis de l'àrea d'actuació, juntament amb el treball de camp centrat en l'elaboració del mapa d'actors i l'inici de les entrevistes individuals i grupals, el començament de l'activitat del grup motor i del grup de treball de comunicació. Aquesta fase es completa amb un taller general que el seu objectiu va ser la construcció col·lectiva d'un diagnòstic DAFO del barri, formalització exigida per les bases de la convocatòria.

FASE 2. ELABORACIÓ DE PROPOSTES: Durant aquesta segona fase l'equip tècnic sistematitza les anàlisis DAFO i els incorpora a les anàlisis prèvies, formalitzant el co-diagnòstic i començant l'estructuració de l'estratègia. El treball de camp continua amb trobades i entrevistes amb els agents del barri i els serveis municipals, arreplegant necessitats i propostes directes. Es convoca un taller intermedi amb l'objectiu de treballar i complementar les idees i propostes arreplegades fins al moment, construint una visió comuna de les mateixes i detectant disensos.

FASE 3. DEFINICIÓ DE LÍNIES D'ACTUACIÓ, OPERACIONS I PRIORITZACIÓ: Durant la tercera fase es “transformen” en operacions les propostes resultants de la segona fase, estructurant-les i construint les línies d'actuació en funció dels objectius específics marcats també per la convocatòria. Aquestes línies d'actuació i operacions es presenten en un últim taller amb l'objectiu de retornar, contrastar i modificar la proposta juntament amb la ciutadania.
 

+ info:

www.vacabanyal.org

Canal You Tube de Va Cabanyal!

 

Va Cabanyal es el proceso a través del cual se elaboró de forma colaborativa con los actores del barrio la Estrategia DUSI (de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. Con la financiación europea de esta estrategia se pretende abordar el inicio de la recuperación y puesta en valor, desde un punto de vista social, cultural, ambiental y económico, de la identidad y la diversidad del barrio, como elemento integrador de las actuaciones y de empoderamiento de la ciudadanía.

 

1. EL BARRIO DEL CABANYAL-CANYAMELAR-CAP DE FRANÇA: El barrio del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França es hoy uno de los conjuntos urbanos más destacables de la ciudad de Valencia. Históricamente, ha sido un barrio marítimo con un fuerte carácter identitario, con tradiciones propias y caracterizado por su vitalidad cívica, por la variedad de su población y por su valor patrimonial, arquitectónico y urbanístico. Este barrio ha sido objeto de una agresión urbanística continuada durante los últimos diecisiete años por el intento de ampliación de una avenida que partía el barrio en dos, lo que ha deteriorado notablemente su imagen, tanto a nivel interno como de ciudad, generando una fuerte destrucción física y social.

 

2. EXPOSICIÓN METODOLÓGICA: La metodología se estructura en torno a varios grupos de trabajo como son el Grupo Técnico de Coordinación y Gestión del proceso, el Grupo Motor, el grupo de trabajo de Comunicación y difusión y la comisión Grupo Técnico-Administración, y diversos espacios y canales de participación como fueron la oficina de participación en el propio barrio, la web (vacabanyal.org), twitter (@VaCabanyal), el correo electrónico (vacabanyal@gmail.com) y un cuestionario exploratorio que se repartió por los comercios y que también los miembros del grupo motor aplicaron a vecinos y conocidos. Además, se organizaron tres grandes talleres de convocatoria general coincidiendo con cada una de las tres fases del proceso.

Por otro lado, también se abrió un espacio específico de participación para los más jóvenes, “Va Cabanyal! Infantil”,[1] que desarrolló actividades en cuatro de los colegios del área en las que se recogió la visión y los anhelos de los más pequeños en torno al barrio.

Estos grupos de trabajo y espacios de participación confluyen en un proceso desarrollado en tres fases (1. Análisis y co-diagnósitco del barrio, 2. Elaboración de Propuestas, 3. Definición de Líneas de Actuación, Operaciones y Priorización).

FASE 1. ANÁLISIS Y CO-DIAGNÓSTICO: Durante esta fase se lleva a cabo el trabajo técnico de recopilación documental y de redacción de los análisis del área de actuación, junto con el trabajo de campo centrado en la elaboración del mapa de actores y el inicio de las entrevistas individuales y grupales, el comienzo de la actividad del grupo motor y del grupo de trabajo de comunicación. Esta fase se completa con un taller general cuyo objetivo fue la construcción colectiva de un diagnóstico DAFO del barrio, formalización exigida por las bases de la convocatoria.

FASE 2. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS: Durante esta segunda fase el equipo técnico sistematiza los análisis DAFO y los incorpora a los análisis previos, formalizando el co-diagnóstico y comenzando la estructuración de la estrategia. El trabajo de campo continúa con encuentros y entrevistas con los agentes del barrio y los servicios municipales, recogiendo necesidades y propuestas directas. Se convoca un taller intermedio con el objetivo de trabajar y complementar las ideas y propuestas recogidas hasta el momento, construyendo una visión común de las mismas y detectando disensos.

FASE 3. DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN, OPERACIONES Y PRIORIZACIÓNDurante la tercera fase se “transforman” en operaciones las propuestas resultantes de la segunda fase, estructurándolas y construyendo las líneas de actuación en función de los objetivos específicos marcados también por la convocatoria.. Estas líneas de actuación y operaciones se presentan en un último taller con el objetivo de devolver, contrastar y modificar la propuesta junto con la ciudadanía.

 

+ info:

www.vacabanyal.org

Canal You Tube de Va Cabanyal!

 

 

fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -