De la Universitat a la Ciutat

Intervenció a la ciutat habitada: Taller docent d'aproximació al barri de Natzaret.

Àmbit de treball: Barri de Natzaret, València

Lloc d'impartició: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la UPV, seu de l'AVV Natzaret, biblioteca municipal de Natzaret

Data:  Curs acadèmic 2015-2016

Equip: Eva Raga, Fran Azorín, Isabel González

En col·laboració amb: Escola Tècnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, Taller 5 del Departament de Projectes Arquitectònics, Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Mar Muñoz.

+ Info: AVV Natzaret, Notícia al Diari Levante [23/02/2016]

 

Aquest taller es planteja dins del Departament de Projectes Arquitectònics de l'Escola d'Arquitectura com a reflexió al voltant de la intervenció sobre la ciutat habitada.

Capacitats a abordar:
A. Adquirir consciència de la complexitat d'un territori habitat en les seues dimensions, no solament físiques i històriques, sinó socio-culturals, econòmiques i de context polític-social.

B. Conèixer metodologies de construcció col·lectiva d'aproximació, diagnòstic, propostes i planificació. Passar del dissenyar/ projectar “per a” a dissenyar “amb” [sociograma, fluxegrama, tallers EASW, etc.]. El tècnic al servei de la ciutadania. Com co-dissenyar i co-decidir. El paper del tècnic en l'urbanisme i l'arquitectura d'una ciutat inclusiva.
C. La Universitat i la seua relació amb el teixit social existent. La Recerca Acció Participativa.
D. Les iniciatives ciutadanes i els projectes ínterassociatius i interbarriales com a generadors de millores i transformacions urbanes i socials en l'entorn local.

 

En primer lloc, es du a terme una investigació prèvia on, a través de diverses trobades amb l'Associació de Veïns i Veïnes, s'estudia el treball d'anàlisi, diagnòstic i proposta realitzat fins al moment pel veïnat del barri. Posteriorment, s'imparteixen dues jornades que tracten de combinar la vessant teòrica amb el treball col·laboratiu

Primera jornada: Estratègia participativa per al disseny de la ciutat [16/09/2015]. Classe d'introducció teòrica a càrrec de Fent Estudi, seguida de la intervenció de l'estudiant d'arquitectura Mar Muñoz, qui explica les eines participatives emprades per a l'elaboració del seu Projecte Final de Carrera al barri de Natzaret. A la vesprada, es realitza una visita al barri de la mà d'alguns membres de l'associació de veïns i veïnes, els quals ens traslladen el seu punt de vista sobre la situació actual del barri, informació clau per tal d'entendre la realitat física i social de Natzaret.

Segona jornada: Xarxa Utópika, Recerca Acció Participativa [23/09/2015]. Exposició a càrrec de Diego Álvarez, professor de la UPV i membre de la Xarxa Utópika, la qual treballa per a impulsar un marc continu i fluid de col·laboració entre la Universitat i la Societat Civil amb la l'objectiu de resoldre problemes actuals a través de la investigació participativa. A la vesprada, a la seu de l'AVV Natzaret, alumnes i veïnat treballen conjuntament en un taller de possibles propostes per al barri.

A partir d'ací, l'alumnat continua l'exercici acadèmic d'intervenció sobre el barri, amb el compromís d'oferir al veïnat el resultat de les anàlisis territorials elaborades, així com possibles propostes futures, per tal que serveixquen com a punt de partida per al debat i la reflexió sobre el context actual de Natzaret.

Tercera jornada: Inauguració de l'exposició dels treballs dels alumnes + Taula rodona [17/02/2016]. Entesa com a jornada de devolució al barri, es proposa una taula rodona que aborde els problemes del barri des de diversos punts de vista:

- Ciutadà [amb la participació de Julio Moltó, membre de l'AVV Natzaret]. Conèixer de primera mà la percepció i les necessitats de les persones que habiten el barri dia a dia, testimonis directes de la transformació patida al llarg dels últims anys.

- Polític [amb la participació de Sandro Pons, assessor de planificació urbana i infraestructures del Ajuntament de València]. Conèixer la voluntat i les intencions del nou govern cap al barri, així com forma i els procediments a l'hora d'abordar-les.

- Tècnic [amb la participació de Carles Dolç i David Estal, arquitectes]. Conèixer com exercir la professió d'arquitecte i urbanista des del compromís cívic amb la ciutat. Incorporar el debat sobre el pla de mobilitat en un barri que actualment presenta unes condicions extremes d'aïllament.

- Acadèmic [amb la participació d'Ángel Martínez i Clara Mejía, professors de l'Escola d'Arquitectura de la UPV]. Conèixer com, des de la docència d'arquitectura i urbanisme, es pot abordar la transformació física de la ciutat des d'una perspectiva més integral i col·laborativa.

El taller se plantea dentro del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura como reflexión alrededor de la intervención sobre la ciudad habitada.

Capacidades a abordar:
A. Adquirir conciencia de la complejidad de un territorio habitado en sus dimensiones, no solamente físicas e históricas, sino socio-culturales, económicas y en el contexto político-social.
B. Conocer metodologías de construcción colectiva de aproximación, diagnóstico, propuestas y planificación. Pasar del diseñar/proyectar “para” a diseñar “con” [sociograma, flujograma, talleres EASW, etc.]. El técnico al servicio de la ciudadanía. Cómo co-diseñar y co-decidir. El papel del técnico en el urbanismo y la arquitectura de una ciudad inclusiva.
C. La Universidad y su relación con el tejido social existente. La Investigación Acción Participativa [IAP].
D. Las iniciativas ciudadanas y los proyectos ínterasociativos e interbarriales como generadores de mejoras y transformaciones urbanas y sociales en el entorno local.

 

En primer lugar, se lleva a cabo una investigación previa donde, a través de varios encuentros con la Asociación de Vecinos y Vecinas, se estudia el trabajo de análisis, diagnóstico y propuesta realizado hasta el momento por el vecindario del barrio. Posteriormente, se imparten dos jornadas que tratan de combinar la vertiente teórica con el trabajo colaborativo

Primera jornada: Estrategia participativa para el diseño de la ciudad [16/09/2015]. Clase de introducción teórica a cargo de Fent Estudi, seguida de la intervención de la estudiante de arquitectura Mar Muñoz, quien explica las herramientas participativas empleadas para la elaboración de su Proyecto Final de Carrera en el barrio de Nazaret. Por la tarde, se realiza una visita en el barrio de la mano de algunos miembros de la Asociación de Vecinos y Vecinas, los cuales nos trasladan su punto de vista sobre la situación actual del barrio, información clave para entender la realidad física y social de Nazaret.

Segunda jornada: Red Utópika, Investigación Acción Participativa [23/09/2015]. Exposición a cargo de Diego Álvarez, profesor de la UPV y miembro de la Red Utópika, la cual trabaja para impulsar un marco continuo y fluido de colaboración entre la Universidad y la Sociedad Civil con el objetivo de resolver problemas actuales a través de la investigación participativa. Por la tarde, en la sede de la AVV Nazaret, alumnado y vecindario trabajan conjuntamente en un taller de posibles propuestas para el barrio.

A partir de aquí, el alumnado continúa el ejercicio académico de intervención sobre el barrio, con el compromiso de ofrecer al vecindario el resultado de los análisis territoriales elaborados, así como posibles propuestas futuras, sirviendo como punto de partida para el debate y la reflexión sobre el contexto actual de Nazaret.

Tercera jornada: Inauguración de la exposición de los trabajos de los alumnos + Mesa redonda [17/02/2016]. Entendida como jornada de devolución al barrio, se propone una mesa redonda que aborde los problemas del barrio desde varios puntos de vista:

- Ciudadano [con la participación de Julio Moltó, miembro de la AVV Nazaret]. Conocer de primera mano la percepción y las necesidades de las personas que habitan el barrio día a día, testigos directos de la transformación sufrida a lo largo de los últimos años.

- Político [con la participación de Sandro Pons, asesor de planificación urbana e infraestructuras del Ayto. Valencia]. Conocer la voluntad y las intenciones del nuevo gobierno hacia el barrio, así como forma y los procedimientos a la hora de abordarlas.

- Técnico [con la participación de Carles Dolç y David Estal, arquitectos]. Conocer como ejercer la profesión de arquitecto y urbanista desde el compromiso cívico con la ciudad. Incorporar el debate sobre el plan de movilidad en un barrio que actualmente presenta unas condiciones extremas de aislamiento.

- Académico [con la participación de Ángel Martínez y Clara Mejía, profesores de la Escuela de Arquitectura de la UPV]. Conocer como, desde la docencia de arquitectura y urbanismo, se puede abordar la transformación física de la ciudad desde una perspectiva más integral y colaborativa.