LA REC DE CHESTE (XARXA D'ESPAIS CIUTADANS)

Pla de Foment i Enfortiment del Teixit Associatiu i col.laboratiu de Cheste

Emplaçament: Cheste, València

Data: 2016-2017

Equip: Fran Azorín, Isabel González, Eva Raga, Raúl Mota. 

Amb la col·laboració de: Ajuntament de Cheste. Associacions i col.lectius de Cheste.

Descarrega el dossier del procés (en castellà) 

EL PLA DE FOMENT I ENFORTIMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU I  COL·LABORATIU DE CHESTE és un procés de participació ciutadana que l'Ajuntament de Cheste impulsa a l'abril de 2016. El procés ha comptat amb una primera part d'anàlisi de les necessitats i potencialitats de les entitats, que va servir per a realitzar un diagnòstic i l'elaboració d'un pla d'accions concretes a desenvolupar durant 2016 i 2017. Durant tot el procés es compta amb la implicació i el treball continuat d'un "grup motor" que es reuneix mensualmen i compta amb una representació al voltant de 8-12 membres de diferents  associacions.

I. DIAGNÒSTIC COL·LABORATIU D'ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS DE CHESTE (Abril - Juny 2016) 
En aquesta primera fase s'avalua, d'una banda, l'estat actual del teixit associatiu de Cheste i per una altra, el grau d'apoderament associatiu de l'acció de l'Ajuntament.

1. Per a abordar l'avaluació de l'estat actual del teixit associatiu es van utilitzar les següents eines:
Sociograma: mapa d'agents distribuït per grau de “poder” i afinitat amb l'objectiu del projecte, establint tipus de vincle i definint els conjunts d'acció previs. Es detecten 65 associacions (8 educatives, 13 culturals, 11 soci-comunitàries, 9 festives-oci,19 esportives, 2 comerciants i 3 religioses).
Entrevistes presencials: tant per associació com per temàtiques. En aquestes entrevistes es presenta detalladament el projecte, es coneix personalment als components de les associacions i es realitza un primer autodiagnòstic centrant-nos en les Febleses, Fortaleses i Necessitats.
Formulari exploratori: Es compon de quatre parts.
- La primera d'informació general sobre l'associació (nombre de persones associades i voluntàries, finalitats i objectius de l'entitat, disposició de local, activitats que es realitzen i camps d'actuació)
- La segona amb qüestions entorn de la col·laboració amb altres associacions, canals i campanyes de comunicació interna i externa, fonts de finançament, seguiment i avaluació d'activitats.
- La tercera la componien qüestions relacionades amb el local (aspectes positius i negatius, així com drets i deures per ocupar un local municipal). 
- La quarta part es compon de preguntes entorn de Febleses, Fortaleses i Necessitats.

2. Avaluació del grau d'apoderament associatiu de l'acció de l'Ajuntament a través d'un grup de discussió amb personal tècnic i polític de l'Ajuntament en el qual es treballa un qüestionari amb preguntes entorn de:
- Presa de Consciència: accions destinades a la presa de consciència de la situació actual de l'entorn econòmic, social, polític i mediambiental. 
- Desenvolupament de competències: Accions destinades a l'adquisició i desenvolupament de competències que permeten la participació activa, de forma individual i/o grupal, en processos de presa de decisions sobre els assumptes considerats importants.
- Creació d'un Entorn favorable (Participació, Transparència i Rendició de Comptes): Accions encaminades al desenvolupament d'un entorn favorable que garantisca l'accés a la informació i engegue processos de rendició de comptes per a faciliar processos participatius de presa de decisions.

La sistematització de tota aquesta informació ens ofereix un diagnòstic col·laboratiu base per a treballar en la següent activitat, definint problemàtiques comunes, reptes i objectius. 

S'ha tingut en compte que la mostra integra diferents col·lectius així com graus de representativitat igulitaria en temes de gènere.


II. TALLER DE DEVOLUCIÓ DEL DIAGNÒSTIC. CONSTRUCCIÓ DE REPTES I PROPOSTES (Juliol 2016)
A través de l'eina EASW (European Awareness Sustainability Workshop) es pretén abordar els següents quatre objectius: 
- Donar a conèixer els resultats previs del diagnòstic per a ser debatuts i completats.
- Establir els reptes i objectius que volem abordar.
- Elaborar propostes per a fer front als reptes i els objectius, posant èmfasis en els recursos i fortaleses dels quals disposem.
- Construir grups de treball entorn de les propostes.

El taller s'estructura en quatre parts:

1. Primera part. Presentació i debat en plenari dels resultats del diagnòstic col·laboratiu, agrupant les febleses i necessitats en tres eixos principals:
A. Necessitats vinculades a la GESTIÓ de l'associació, a la falta de FINANÇAMENT i FORMACIÓ, a la ineficient COORDINACIÓ i a l'escàs compromís i PARTICIPACIÓ INTERNA
B. Necessitats vinculades amb la COMUNICACIÓ EXTERNA per una falta de visibilitat de les finalitats i activitats de les associacions, i a la falta de PARTICIPACIÓ de la població en les associacions, sobretot la juvenil.
C. Necessitats referents a la falta de TREBALL EN XARXA i col·laboratiu entre les diferents associacions del municipi i la falta d'un marc comú que regule els ESPAIS ocupats per les diferents associacions.

Es proposen tres taules de treball entorn de cadascun dels eixos. Cada assistent eligeix una mesa de treball.

2.  Segona part. Treball en grups.
Per grups s'elaboren propostes que afronten les febleses i necessitats de les nostres associacions, utlitzant les nostres fortaleses i les oportunitats de context. 
Per a treballar en aquesta part, a més de les tres taules de treball ciutadanes, s'organitzen dos més (una de personal tècnic i polític i una altra per a la població més jove)
- GRUP 1: com millorem el nostre col·lectiu? - GESTIÓ, FINANÇAMENT, COORDINACIÓ i PARTICIPACIÓ INTERNA - 
- GRUP 2: com donem a conèixer el nostre col·lectiu? - COMUNICACIÓ EXTERNA i FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ -
- GRUP 3: com col·laborem amb altres col·lectius? - TREBALL EN XARXA i ESPAIS COMPARTITS- 
- GRUP 4: Mesa de polítics i tècnics de l'Ajuntament.
- GRUP 5: Grup de xiquets i xiquetes.

3. Tercera part. Presentació de propostes en plenari. Un portaveu de cada grup presenta les propostes de la seua taula de treball i resumeix el debat produït en ella.

4. Quarta part. Selecció de grups de treball. Cada persona (a títol individual o com a representant de l'associació) eligeix una o diverses propostes en les quals li agradaria col·laborar.
 

III. LA XARXA D'ESPAIS CIUTADANS DE CHESTE (la REC de CHESTE).  Com a resultat del taller es proposa la generació de la REC de Cheste. Es materialitzarà com una xarxa d'Associacions, Espais i Iniciatives ciutadanes que abordarà els següents objectius:

O1.MILLORAR LA AUTOGESTÓN I AUTONOMIA DEL TEIXIT ASSOCIATIU DE CHESTE.
O2.MILLORAR LA VISIBILITAT DEL TEIXIT ASSOCIATIU I FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ.
O3. FOMENTAR SINERGIES ENTRE ASSOCIACIONS, I ENTRE AQUESTES I L'ADMINISTRACIÓ.

Aquesta xarxa s'estructurarà entorn de tres espais, dos presencials i un altre virtual: Comissiones-grups de treball, Consell d'Associacions i Plataforma Web.


1. COMISSIONS DE TREBALL
1.1 Comissió d'innovació cívica que fomente
- XARXA SINERGIES: Foment d'activitats transversals. (fira d'associacions)
- XARXA CREATIVA: Desenvolupament d'iniciatives i campanyes de visibilización. Publicació d'una revista d'Associacions. 
- “NETWORKING” CIUTADANES: Organització de jornades d'intercanvi d'informació i recursos entre associacions.
- XARXA ACTIVA: Detecció de necessitats ciutadanes. Desenvolupament d'eines d'avaluació i millora internes. 
1.2 Comissió autogestió 
- que fomente cursos de gestió d'associacions. Assessorament fiscal i jurídic. Formació noves tecnologies.
- que elabore un Reglament comú de subvencions.
- que fomente la implementació de la “moneda social”
1.3 Comissió espais associatius que elabore un Marc comú de Cessió i Gestió d'Espais Associatius.

2. CONSELL O MESA D'ASSOCIACIONS com a òrgan de participació, informació, iniciativa, seguiment i avaluació de la xarxa i de la seua labor de foment i enfortiment del teixit associatiu i el treball col·laboratiu.

3. PLATAFORMA WEB
- Directori i mapa d'associacions amb informació sobre objectius, finalitats, recursos, serveis i activitats de cadascuna d'elles.
- Directori de responsables polítics i funcionaris per àrees i temes.
- Agenda comuna d'activitats i esdeveniments.  
- Un inventari d'espais-associacions-horaris per a optimitzar el seu ús
- Àrea o banc d'intercanvis on cada associació podria publicar què recursos propis (informació, contactes, mobiliari, eines, ...) podria compartir i quins recursos necessitaria. Àrea d'anuncis de necessitats concretes.
- Àrea de diversificació del finançament. Publicació de convocatòries municipals i supra municipals (ajudes i subvencions de l'Ajuntament, Diputació, Consellería, Estatals i Europees). Assessorament i ajuda per a la presentació de projectes per a aconseguir finançament.


IV. ACCIONS
• ACCIÓ 1: Fira d'Associacions i Col·lectius de Cheste.
• ACCIÓ 2: Marc comú de Cessió i Gestió d'Espais
• ACCIÓ 3: Formació en gestió + Assessorament fiscal i jurídic.
• ACCIÓ 4: Elaboració de reglament comú de subvencions.
• ACCIÓ 5: Implementació de la “moneda social”.
• ACCIÓ 6: Formació i Intercanvis formatius.
• ACCIÓ 7: Organització jornades d'intercanvi de recursos entre associacions.
• ACCIÓ 8: Projectes + Ajudes a projectes interassociatius.
• ACCIÓ 9: Revista d'Associacions.
• ACCIÓ 10: Campanyes de visibilització del treball col·laboratiu.
• ACCIÓ 11: Desenvolupament d'eines d'avaluació+millora internes.
• ACCIÓ 12: Disseny del Contingut i Gestió de la plataforma

 

ACCIÓ 1. I FIRA D'ASSOCIACIONS DE CHESTE (setembre-desembre 2016)

L'objectiu de la fira és donar a conèixer el teixit associatiu de Cheste i generar sinergies entre les diferents associacions del municipi. Compta amb diferents espais: expositiu, presentacions, networking ciutadanes, aprenentatge, festiu i juvenil.

Després de la celebració de la fira es realitza una avaluació per part del grup motor.

 

ACCIÓ 2. MARC DE CESSIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS CIUTADANS (Des de gener de 2017)
Es pretén confeccionar de forma col·laborativa les bases reguladores que regisquen el procediment per a la cessió d'ús de locals de titularitat de l'Ajuntament de Cheste a associacions i entitats sense ànim de lucre.

En el grup motor es van detectar les necessitats i es van arreplegar les propostes de contingut que haurà de contenir aquestes bases reguladores. Es realitza un primer esborrany, que en aquest moment està sent estudiat pel personal tècnic de l'Ajuntament.

EL PLAN DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y COLABORATIVO DE CHESTE es un proceso de participación ciudadana que el Ayuntamiento de Cheste impulsa en Abril de 2016. El proceso ha contado con una primera parte de análisis de las necesidades y potencialidades de las entidades, que sirvió para realizar un diagnóstico y la elaboración de un plan de acciones concretas a desarrollar durante 2016 y 2017. Durante todo el proceso se cuenta con la implicación y el trabajo continuado de un "grupo motor" que se reúne mensualmente y cuenta con una representación en torno a 8-12 miembros de distintas asociaciones.

I. DIAGNÓSTICO COLABORATIVO DE ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE CHESTE (Abril-Junio 2016)
En esta primera fase se evalúa, por una parte, el estado actual del tejido asociativo de Cheste y por otra, el grado de empoderamiento asociativo de la acción del Ayuntamiento. Se utilizan diversas herramientas como sociogramas, entrevistas presenciales y formularios exploratorios.

1. Para abordar la evaluación del estado actual del tejido asociativo se utilizaron las siguientes herramientas:
Sociograma: mapa de agentes distribuido por grado de “poder” y afinidad con el objetivo del proyecto, estableciendo tipos de vínculo y definiendo los conjuntos de acción previos. Se detectan 65 asociaciones (8 educativas, 13 culturales, 11 socio-comunitarias, 9 festivas-ocio,19 deportivas, 2 comerciantes y 3 religiosas).
Entrevistas presenciales: tanto por asociación como por temáticas. En estas entrevistas se presenta pormenorizadamente el proyecto, se conoce personalmente a los componentes de las asociaciones y se realiza un primer autodiagnóstico centrándonos en las Debilidades, Fortaleza y Necesidades.
 Formulario exploratorio: Se compone de cuatro partes. 
- La primera de información general sobre la asociación (número de personas asociadas y voluntarias, fines y objetivos de la entidad, disposición de local, actividades que se realizan y campos de actuación)
- La segunda con cuestiones en torno a la colaboración con otras asociaciones, canales y campañas de comunicación interna y externa, fuentes de financiación, seguimiento y evaluación de actividades.
- La tercera la componían cuestiones relacionadas con el local (aspectos positivos y negativos, así como derechos y deberes por ocupar un local municipal).
- La cuarta parte se compone de preguntas en torno a Debilidades, Fortalezas y Necesidades.

2. Evaluación del grado de empoderamiento asociativo de la acción del Ayuntamiento a través de un grupo de discusión con personal técnico y político del Ayuntamiento en el que se trabaja un cuestionario con preguntas en torno a:
- Toma de Conciencia: acciones destinadas a la toma de conciencia de la situación actual del entorno económico, social, político y medioambiental.
- Desarrollo de competencias: Acciones destinadas a la adquisición y desarrollo de competencias que permitan la participación activa, de forma individual y/o grupal, en procesos de toma de decisiones sobre los asuntos considerados importantes.
- Creación de un Entorno favorable (Participación, Transparencia y Rendición de Cuentas): Acciones encaminadas al desarrollo de un entorno favorable que garantice el acceso a la información y ponga en marcha procesos de rendición de cuentas para faciliar procesos participativos de toma de decisiones.

La sistematización de toda esta información nos ofrece un diagnóstico colaborativo base para trabajar en la siguiente actividad, definiendo problemáticas comunes, retos y objetivos.

Se ha tenido en cuenta que la muestra integra diferentes colectivos así como grados de representatividad igulitaria en temas de género.

 

II. TALLER DE DEVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO. CONSTRUCCIÓN DE RETOS Y PROPUESTAS (Julio 2016)
A través de la herramienta EASW (European Awareness Sustainability Workshop) se pretende abordar los siguientes cuatro objetivos:
- Dar a conocer los resultados previos del diagnóstico para ser debatidos y completados.
- Establecer los retos y objetivos que queremos abordar.
- Elaborar propuestas para hacer frente a los retos y los objetivos, poniendo énfasis en los recursos y fortalezas de los que disponemos.
- Construir grupos de trabajo en torno a las propuestas.

El taller se estructura en cuatro partes:

1. Primera parte. Presentación y debate en plenario de los resultados del diagnóstico colaborativo, agrupando las debilidades y necesidades en tres ejes principales:
A. Necesidades vinculadas a la GESTIÓN de la asociación, a la falta de FINANCIACIÓN y FORMACIÓN, a la ineficiente COORDINACIÓN y al escaso compromiso y PARTICIPACIÓN INTERNA
B. Necesidades vinculadas con la COMUNICACIÓN EXTERNA por una falta de visibilidad de los fines y actividades de las asociaciones, y a la falta de PARTICIPACIÓN de la población en las asociaciones, sobre todo la juvenil.
C. Necesidades referentes a la falta de TRABAJO EN RED y colaborativo entre las distintas asociaciones del municipio y la falta de un marco común que regule los ESPACIOS ocupados por las distintas asociaciones.

Se proponen tres mesas de trabajo en torno a cada uno de los ejes. Cada asistente elije una mesa de trabajo.

2. Segunda parte. Trabajo en grupos.
Por grupos se elaboran propuestas que afronten las debilidades y necesidades de nuestras asociaciones, utlizando nuestras fortalezas y las oportunidades de contexto.
Para trabajar en esta parte, además de las tres mesas de trabajo ciudadanas, se organizan dos más (una de personal técnico y político y otra para la población más joven)
- GRUPO 1: ¿cómo mejoramos nuestro colectivo? - GESTIÓN, FINANCIACIÓN, COORDINACIÓN y PARTICIPACIÓN INTERNA -
- GRUPO 2: ¿cómo damos a conocer nuestro colectivo? - COMUNICACIÓN EXTERNA y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN -
- GRUPO 3: ¿cómo colaboramos con otros colectivos? - TRABAJO EN RED y ESPACIOS COMPARTIDOS-
- GRUPO 4: Mesa de políticos y técnicos del Ayuntamiento.
- GRUPO 5: Grupo de niños y niñas.

3. Tercera parte. Presentación de propuestas en plenario. Un portavoz de cada grupo presenta las propuestas de su mesa de trabajo y resume el debate producido en ella.

4. Cuarta parte. Selección de grupos de trabajo. Cada persona (a título individual o como representante de la asociación elije una o varias propuestas en las que le gustaría colaborar.

 

III. LA RED DE ESPACIOS CIUDADANOS DE CHESTE (la REC de CHESTE)
Como resultado del taller se propone la generación de la REC de Cheste. Se materializará como una red de Asociaciones, Espacios e Iniciativas ciudadanas que abordará los siguientes objetivos:

O1. MEJORAR LA AUTOGESTÓN Y AUTONOMÍA DEL TEJIDO ASOCIATIVO DE CHESTE
O2. MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
O3. FOMENTAR SINERGIAS ENTRE ASOCIACIONES, Y ENTRE ÉSTAS Y LA ADMINISTRACIÓN.

Esta red se estructurará en torno a tres espacios, dos presenciales y otro virtual: Comisiones-grupos de trabajo, Consejo de Asociaciones y Plataforma Web.

1. COMISIONES DE TRABAJO
1.1 Comisión de innovación cívica que fomente
- RED SINERGIAS: Fomento de actividades transversales. (La primera de las propuestas ha desarrollar ha sido una FERIA DE ASOCIACIONES propuesta como la Actividad A.4)
- RED CREATIVA: Desarrollo de iniciativas y campañas de visibilización. Publicación de una revista de Asociaciones.
- “NETWORKING” CIUDADANAS: Organización de jornadas de intercambio de información y recursos entre asociaciones.
- RED ACTIVA: Detección de necesidades ciudadanas. Desarrollo de herramientas de evaluación y mejora internas.
1.2 Comisión autogestión
- que fomente cursos de gestión de asociaciones. Asesoramiento fiscal y jurídico. Formación nuevas tecnologías.
- que elabore un Reglamento común de subvenciones.
- que fomente la implementación de la “moneda social”
1.3 Comisión espacios asociativos que elabore un Marco común de Cesión y Gestión de Espacios Asociativos.

2. CONSEJO O MESA DE ASOCIACIONES como órgano de participación, información, iniciativa, seguimiento y evaluación de la red y de su labor de fomento y fortalecimiento del tejido asociativo y el trabajo colaborativo.

3. PLATAFORMA WEB
- Directorio y mapa de asociaciones con información sobre objetivos, fines, recursos, servicios y actividades de cada una de ellas.
- Directorio de responsables políticos y funcionarios por áreas y temas.
- Agenda común de actividades y eventos.
- Un inventario de espacios-asociaciones-horarios para optimizar su uso
- Área o banco de intercambios donde cada asociación podría publicar qué recursos propios (información, contactos, mobiliario, herramientas, ...) podría compartir y qué recursos necesitaría. Zona de anuncios de necesidades concretas.
- Área de diversificación de la financiación. Publicación de convocatorias municipales y supra-municipales (ayudas y subvenciones del Ayuntamiento, Diputación, Consellería, Estatales y Europeas). Asesoramiento y ayuda para la presentación de proyectos para conseguir financiación.

 

IV. ACCIONES
• ACCIÓN 1: Feria de Asociaciones y Colectivos de Cheste.
• ACCIÓN 2: Marco común de Cesión y Gestión de Espacios.
• ACCIÓN 3: Formación en gestión + Asesoramiento fiscal y jurídico.
• ACCIÓN 4: Elaboración de reglamento común de subvenciones.
• ACCIÓN 5: Implementación de la “moneda social”.
• ACCIÓN 6: Formación e Intercambios formativos.
• ACCIÓN 7: Organización jornadas de intercambio de recursos entre asociaciones.
• ACCIÓN 8: Proyectos + Ayudas a proyectos interasociativos.
• ACCIÓN 9: Revista de Asociaciones.
• ACCIÓN 10: Campañas de visibilización del trabajo colaborativo.
• ACCIÓN 11: Desarrollo de herramientas de evaluación+mejora internas.
• ACCIÓN 12: Diseño del Contenido, Gestión Y Puesta en Marcha de la plataforma.

 

ACCIÓN 1. I FERIA DE ASOCIACIONES DE CHESTE (Diciembre 2016)
El objetivo de la feria es dar a conocer el tejido asociativo de Cheste y generar sinergias entre las distintas asociaciones del municipio. Cuenta con distintos espacios: expositivo, presentaciones, networking ciudadanas, aprendizaje, festivo y juvenil.

Tras la celebración de la feria se realiza una evaluación por parte del grupo motor.

 

ACCIÓN 2. MARCO DE CESIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS CIUDADANOS
Se pretende confeccionar de forma colaborativa las bases reguladoras que rijan el procedimiento para la cesión de uso de locales de titularidad del Ayuntamiento de Cheste a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

En el grupo motor se detectaron las necesidades y se recogieron las propuestas de contenido que deberá recoger dichas bases reguladoras. Se realiza un primer borrador, que en este momento está siendo estudiado por el personal técnico del Ayuntamiento.