FENT XÀBIA

Procés de Redacció Col.laborativa de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del municipi de Xàbia.

Emplaçament: Xàbia, Marina Alta.

Data: 2016

Equip: Chema Segovia (urbanista i arquitecte. Coordinador) Sela Andreu (sociòloga urbana), Fran Azorín, Isa Gonzàlez y Eva Raga (arquitectes i tècnics en participació), Agathe Maurel (geògrafa), Blanca Pedrola (ingeniera i arquitecta), Júlia Pineda (arquitecta), Joan Sanchís (economista urbà), Lidia Caro (dissenyadora gràfica), Ramon Marrades (economista urbà. Assessorament) i Bruno Sauer (arquitecte i professor en la Universitat Europea. Assessorament)

Fent Xàbia és el nom de l'EDUSI de la ciutat de Xàbia (Alacant). Aquesta és resultat del treball conjunt entre el govern local, un equip tècnic multidisciplinari, nombrosos agents socials i els ciutadans i les ciutadanes de Xàbia.

L'objectiu d'aquest procés fou el de definir col·laborativament determinades línies d'actuació estratègica que optaren a rebre finançament de la Unió Europea per a la seua execució. Aquestes línies tenen com a finalitat canviar l'enfocament del model de desenvolupament de Xàbia, per tal de passar de la “ciutat turística a la ciutat sensible” (plantejament sorgit del procés de participació).

El procés va constar de quatre fases:

-Aproximació i primers contactes. En aquesta fase es crea un grup motor a l'ajuntament amb el qual es treballa per començar un mapa d'agents. Es comença a contactar i a entrevistar a diferents persones i col·lectius del territori amb la finalitat de recopilar les diferents veus existents. Aquesta etapa finalitza amb una presentació pública.

-Anàlisi i autodiagnòstic. Durant aquesta fase es realitzen diferents reunions, entrevistes i un taller de diagnòstic obert a la ciutadania, on es treballa per elaborar una anàlisi DAFO del municipi. En paral·lel es va recollint informació a través d'un qüestionari obert en tres llengües (valencià, castellà i anglés).

-Generació de propostes i priorització. En un taller obert es definiren diferents línies d'actuació i es van prioritzar. L'equip tècnic i el grup motor de l'ajuntament van treballar conjuntament per acabar d'ordenar i ajustar els resultats obtinguts als requisits de la convocatòria europea.

-Devolució de resultats. Els resultats obtinguts en els diferents tallers i reunions s'anaven tornant als participants i es penjaven a la web del procés per poder ser descarregats per les veïnes i veïns interessats. Finalment es va organitzar un últim acte obert de presentació de l'Estratègia DUSI resultant.

+info:

http://www.ajxabia.com/ver/6575/fent-xabia.html

http://ajxabia.com/ver/6066

 

Fent Xàbia es el nombre del EDUSI de la ciudad de Xàbia (Alicante). Esta es resultado del trabajo conjunto entre el gobierno local, un equipo técnico multidisciplinario, numerosos agentes sociales y los ciudadanos y las ciudadanas de Xàbia.

El objetivo de este proceso era definir colaborativamente determinadas líneas de actuación estratégica que optaran a recibir financiación de la Unión Europea para su ejecución.

Estas líneas tienen como finalidad cambiar el enfoque del modelo de desarrollo de Xàbia, para pasar de la “ciudad turística a la ciudad sensible” (planteamiento surgido del proceso de participación).

El proceso constó de cuatro fases:

-Aproximación y primeros contactos. En esta fase se crea un grupo motor en el ayuntamiento con el cual se trabaja para comenzar un mapeado de agentes. Se comienza a contactar y a entrevistar a diferentes personas y colectivos del territorio con el fin de recopilar las distintas voces existentes. Esta etapa finaliza con una presentación pública.

-Análisis y autodiagnóstico. Durante esta fase se realizan distintas reuniones, entrevistas y un taller de diagnóstico abierto a la ciudadanía, donde se trabaja para elaborar un análisis DAFO del municipio. En paralelo se fue recogiendo información a través de un cuestionario abierto en tres idiomas (valencià, castellano e inglés).

-Generación de propuestas y priorización. En un taller abierto se definieron diferentes líneas de actuación y se priorizaron. El equipo técnico y el grupo motor del ayuntamiento trabajaron conjuntamente para terminar de ordenar y ajustar los resultados obtenidos a los requisitos de la convocatoria europea.

-Devolución de resultados. Los resultados obtenidos en los diferentes talleres y reuniones se iban devolviendo a los participantes y se colgaban en la web del proceso para poder ser descargados por las vecinas y vecinos interesados. Finalmente se organizó un último acto abierto de presentación de la Estrategia DUSI resultante.

+info:

http://www.ajxabia.com/ver/6575/fent-xabia.html

http://ajxabia.com/ver/6066

 

fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -