FENT CIUTAT

Espai de trobada ciutadana on compartir informació, recursos i eines. Xarxa que promou projectes interbarrials i interassociatius

 València, des de 2012 fins a l'actualitat // www.fentciutat.org

Fent Ciutat és un procés que ha anat readaptant la seua trajectòria i definició a mesura que es desenvolupava, però que s’ha guiat sempre per un objectiu transversal: la construcció conjunta de coneixement i acció ciutadana. El que va començar sent una anàlisi urbana i soci-econòmic dels barris de la zona nord afectats pel trasllat de l’Hospital la Fe, va acabar per convertir-se en una gran xarxa ciutadana amb més de dos anys d’existència. Durant aquests temps s’ha realitzat un procés de diagnòstic urbà, paticipatiu i integral, estructurat en quatre àrees temàtiques: Economia, Educació, Patrimoni i Sanitat. 

A la fi de 2014 es va passar a la fase de definició de línies d’acció que podem resumir en aquest quatre eixos:

1.- Promoure la participació i la generació de xarxes col·laboratives.

2.- Afavorir la formació i l’educació integral.

3.- Que es faça operativa la difusió d’iniciatives i la comunicació entre barris.

4.- Donar forma i materialitzar un espai de trobada i debat que potencie projectes inter-associatius i inter-barrials, on intercanviar informació, recursos i eines.

Fent Ciutat es un proceso que ha ido readaptando su trayectoria y definición a medida que se desarrollaba, pero que se ha guiado siempre por un objetivo transversal: la construcción conjunta de conocimiento y acción ciudadana. Lo que comenzó siendo un análisis urbano y socio-económico de los barrios de la zona norte afectados por el traslado del Hospital la Fe, ha acabado por convertirse en una gran red ciudadana con más de dos años de existencia. Durante este tiempos se ha realizado un proceso de diagnóstico urbano, paticipativo e integral, estructurado en cuatro áreas temáticas: Economía, Educación, Patrimonio y Sanidad.

A finales de 2014 se pasó a la fase de definición de líneas de acción y actualmente se trabaja alrededor de los siguientes ejes:

1.- Promover la participación y la generación de redes colaborativas.

2.- Favorecer la formación y la educación integral.

3.- Que se haga operativa la difusión de iniciativas y la comunicación entre barrios.

4.- Dar forma y materializar un espacio de encuentro y debate que potencie proyectos inter-asociativos e inter-barriales, donde intercambiar información, recursos y herramientas.

fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -