CHESTE DECIDE

Consulta Ciutadana d' Inversions "Cheste DECIDE "

Emplaçament: Cheste, València
Data:  1ra edició 2017, 2na edició  2018
Equip: Fran Azorín, Isabel González, Eva Raga.
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Cheste.


La Consulta Ciutadana d'inversions "Cheste DECIDE" és un mecanisme de participació ciutadana que permet a les veïnes i veïns de Xest involucrar-se en la presa de decisions respecte a l'execució d'una part del pressupost municipal destinat a realitzar inversions. Aquest procés consultiu pretén aproximar des de la coresponsabilitat a les veïnes i veïns del poble en la gestió pública, ja que el seu coneixement del medi en el qual viuen és imprescindible per a millorar la vida del municipi.

Es tracta d'un procés que compagina el sistema de vot amb la construcció col·lectiva de propostes i la seua priorització a través de l'organització de diversos tallers en diferents zones i espais de participació. L'Ajuntament destina també  una quantitat als centres educatius de Xest, tant de primària com de secundària, amb la intenció d'involucrar als més joves en el procés (veure Cheste DECIDE coles).

El procés de Consulta Ciutadana s'articula en tres fases, al llarg de les quals les veïnes i veïns del municipi poden participar de diferents maneres i amb diferents graus d'implicació.:

FASE1: PROPOSES - Fase de construcció i presentació de propostes

FASE 2: VALOREM - Fase d'estudi de viabilitat de les propostes

FASE 3: VOTES - Fase de votació ciutadana

La votació ciutadana es realitza a través de la plataforma CONSUL, una eina de codi obert la implementació de la qual ha sigut facilitada per la Diputació de València.

La Consulta Ciudadana de inversiones "Cheste DECIDE" es un mecanismo de participación ciudadana que permite a las vecinas y vecinos de Cheste involucrarse en la toma de decisiones respecto a la ejecución de una parte del presupuesto municipal destinado a realizar inversiones.  Este proceso consultivo pretende aproximar desde la corresponsabilidad a las vecinas y vecinos del pueblo en la gestión pública, ya que su conocimiento del medio en el que viven es imprescindible para mejorar la vida del municipio.

Se trata de un proceso que compagina el sistema de voto con la construcción colectiva de propuestas y su priorización a través de la organización de diversos talleres en distintas zonas y espacios de participación.   El Ayuntamiento destina, a su vez, una cantidad a los centros educativos de Cheste, tanto de primaria como de secundaria, con la intención de involucrar a los más jóvenes en el proceso (ver Cheste DECIDE coles).

El proceso de Consulta Ciudadana se articula en tres fases, a lo largo de las cuales las vecinas y vecinos del municipio pueden participar de diferentes maneras y con distintos grados de implicación.:

 FASE1 PROPONES, Fase de construcción  y presentación de propuestas

FASE 2: VALORAMOS - Fase de estudio de viabilidad de las propuestas

FASE 3: VOTAS - Fase de Votación ciudadana

La votación ciudadana se realiza a través de la plataforma CONSUL, una herramienta de código abierto cuya implementación ha sido facilitada por la Diputación de València.

fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -