CASA-ESTUDI PER A UN EDITOR

Reforma i Ampliació d'Habitatge Unifamiliar entre mitgeres

Emplaçament: Catarroja. València (Spain)

Data: 2018

Client: privat

Autoria: Fent Estudi Coop. V. (arquitectes),

Amb la col·laboració de:  Ricardo Ortí ( arquitecte), Miguel Navarro (arquitecte tècnic), Blas Ramón, (empresa constructora), Muycarp (carpinteria de fusta), Instalec,(instal·lació elèctrica).

Fotografia: Milena Villalba

La casa s’ubica a Catarroja, en una parcel·La entre mitgeres profunda i amb orientació nord-sud. Com a punt de partida ens trobem una construcció de dues altures immersa enmig de dos blocs d’habitatges, en planta baixa una vivenda obscura i excessivament compartimentada; en el volum superior, construït amb posterioritat, una andana.

El seu propietari, un editor jubilat, aborda el projecte de transformar l’habitatge familiar en una casa-estudi que done resposta a les seues necessitats actuals. En primer lloc, el projecte elimina els elements impropis que han anat colonitzant i enforfoguint el pati al llarg dels anys, amb l’objectiu d’atorgar el màxim protagonisme a l’espai exterior, atraure la llum solar i afavorir la ventilació natural. A partir d’aquí, es construeix una intervenció modesta, realitzada exclusivament en planta baixa, que defineix dues zones independents: una d’àmbit domèstic que aprofita la construcció original vinculada al carrer, i, altra de nova construcció on s’ubica l’estudi, aïllat i encaixat a la part posterior del pati. La façana i la planta superior queden inalterades.

Tant la tipologia constructiva del nou volum, com els materials emprats, recorren a solucions tradicionals, que aprofiten i valoren els mitjans del lloc. Murs de càrrega amb forjat de bigueta i revoltó, ferro, ceràmica, fusta... materials senzills i sincers, que no els agrada aparentar allò que no són, es despleguen per tota la casa. La vegetació arriba al pati com un material més per a apropiar-se de l’espai i dotar-lo de vida: un freixe de flor, plantes aromàtiques i enfiladisses s’instal·len i trepen per les mitgeres, que es confonen amb les noves façanes desproveïdes de pintura.

Una vegada adaptada, la casa acull de nou les seues portes de fusta, les antigues calaixeres, el llit de la mare i un bon grapat d’objectes que conviuran amb els nouvinguts per a generar un espai que es reinventa i acompanya l’evolució dels seus habitants.

La casa se ubica en Catarroja (València), en una parcela entre medianeras profunda y con orientación norte-sur. Como punto de partida nos encontramos una construcción de dos alturas inmersa en medio de dos bloques de viviendas, en planta baja una vivienda oscura y excesivamente compartimentada, en el volumen superior, construido con posterioridad, un desván.

Su propietario, un editor jubilado, aborda el proyecto de transformar la vivienda familiar en una casa-estudio que dé respuesta a sus necesidades actuales. En primer lugar, el proyecto elimina los elementos impropios que han ido colonizando el patio a lo largo de los años, con el objetivo de otorgar el máximo protagonismo en el espacio exterior, atraer la luz solar y favorecer la ventilación natural. A partir de aquí, se construye una intervención modesta, realizada exclusivamente en planta baja, que define dos zonas independientes: una de ámbito doméstico que aprovecha la construcción original vinculada a la calle, y, otra de nueva construcción donde se ubica el estudio, aislado y encajado a la parte posterior del patio. La fachada y la planta superior quedan inalteradas.

Tanto la tipología constructiva del nuevo volumen, como los materiales empleados, recurren a soluciones tradicionales, que aprovechan y valoran los medios del lugar. Muros de carga con forjado de vigueta y bovedilla, hierro, cerámica, madera... materiales sencillos y sinceros, que no les gusta aparentar aquello que no son, se despliegan por toda la casa. La vegetación llega al patio como un material más para apropiarse del espacio y dotarlo de vida: un fresno de flor, plantas aromáticas y enredaderas se instalan y trepan por las medianeras, que se confunden con las nuevas fachadas desprovistas de pintura.
Una vez adaptada, la casa acoge de nuevo sus puertas de madera, las antiguas cómodas, la cama de la madre y un buen puñado de objetos que convivirán con los recién llegados para generar un espacio que se reinventa y acompaña la evolución de sus habitantes.

fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -