ARREGLA L'AVINGUDA

Procés d'implicació ciutadana per a la  reurbanització de l’avinguda Diputació de Catarroja.

Emplaçament: Avinguda Diputació de Catarroja

Data:  2017

Equip: Daia Arquitectes,  Fent Estudi Coop.V.

El projecte es planteja com un procés obert i transparent que incorpora a la població i tracta l'espai públic com a productor (en lloc d'un producte), afavorint les relacions de les persones i cobrint, en la mesura del possible, les seues necessitats.
En resposta a les condicions de partida proposades i el marc temporal establert pel plec del concurs, es va optar per implementar un tipus de participació consultiva, que incorporés la població per a l'anàlisi de la situació actual, la detecció de necessitats i les expectatives de futur.
El procés es va estructurar en 4 fases:
Fase 1: Anàlisi Integrada i diagnòstic. A través de diferents tècniques com l'observació participant, el sociograma, les entrevistes i un taller de diagnòstic, es van recollir les principals problemàtiques i les diferents visions del veïnat, dels comerços i de les entitats de la zona.
Fase 2. Formació i pressa de consciència. Una vegada detectats els conflictes i les preocupacions prioritàries, s'organitzà una sessió on debatre i treballar amb experts sobre els aspectes considerats clau, amb l'objectiu de disposar d'una major informació a l'hora de prendre decisions sobre el futur de l'avinguda.
Fase 3. Escenaris de futur. A partir de la tècnica del tetralema, es va tractar de superar certs posicionaments que semblaven contraris, per tal de trobar vies de treball alternatives que ens permeteren aconseguir consensos.
Fase 4 Redacció dels resultats de la implicació ciutadana i presentació pública. Es va elaborar un dossier amb els resultats del procés, on es descriuen els consensos construïts durant les distintes sessions de treball. Aquesta informació es va presentar públicament i ha servit de base per al disseny de la proposta final de l'avinguda Diputació.
L'equip redactor de la proposta tècnica va assistir a totes les sessions de treball, amb l'objectiu de garantir i facilitar la incorporació dels acords aconseguits.

 

El proyecto se plantea como un proceso abierto y transparente que incorpora a la población y trata al espacio público como productor (en lugar de un producto), favoreciendo las relaciones de las personas y cubriendo, en lo posible, sus necesidades.
En respuesta a las condiciones de partida propuestas y al marco temporal establecido por el pliego del concurso, se optó por implementar un tipo de participación consultiva, que incorporara a la población en el análisis de la situación actual, la detección de necesidades y las expectativas de futuro.
El proceso se estructuró en 4 fases:
Fase 1: Análisis Integrado y diagnóstico. A través de diferentes técnicas como la observación participante, el sociograma, las entrevistas y un taller de diagnóstico, se recogieron las principales problemáticas y las diferentes visiones del vecindario, de los comercios y de las entidades de la zona.
Fase 2. Formación y toma de conciencia. Una vez detectados los conflictos y las preocupaciones prioritarias, se organizó una sesión donde debatir y trabajar con expertos sobre los aspectos considerados clave, con el objetivo de disponer de una mayor información a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de la avenida.
Fase 3. Escenarios de futuro. A partir de la técnica del tetralema, se trató de superar ciertos posicionamientos que parecían contrarios, para encontrar vías de trabajo alternativas con capacidad de conseguir consensos.
Fase 4 Redacción de los resultados de la implicación ciudadana y presentación pública. Se elaboró un dosier con los resultados del proceso, donde se describen los consensos construidos durante las distintas sesiones de trabajo. Esta información se presentó públicamente y ha servido de base para el diseño de la propuesta final de la avenida Diputación.
El equipo redactor de la propuesta técnica asistió a todas las sesiones de trabajo, con el objetivo de garantizar y facilitar la incorporación de los acuerdos conseguidos.

 

fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -